Algemene voorwaarden Klusservice Midden Nederland

2019-05-06T21:59:59+02:00

Algemene voorwaarden Klusservice Midden Nederland. Op deze webpagina zijn de algemene voorwaarden van Klusservice Midden Nederland beschreven. Klusservice Midden Nederland heeft zijn algemene voorwaarden opgesteld om u maar ook zichzelf te beschermen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens pagina. Uiteraard hebben wij ons ook aan de nieuwe persoonsgegevens wetgeving te houden. Wij gaan conform door de wetgeving gestelde eisen met uw persoonsgegevens om. De door ons opgestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u hier inzien. 

Algemene voorwaarden Klusservice Midden Nederland. Algemene voorwaarden van Klusservice Midden Nederland.

Algemene voorwaarden Klusservice Midden Nederland 2019

1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klusservice Midden Nederland en de opdrachtgever opgesteld door Klusservice Midden Nederland, en tussen een dienstverlener en opdrachtgever waarbij Klusservice Midden Nederland als bemiddelaar optreedt. Deze voorwaarden zijn altijd geldig voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.
Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: de door Klusservice Midden Nederland bemiddelde dienstverlener of Klusservice Midden Nederland zelf indien zij de dienst zelf uitvoeren/leveren. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (particuliere of zakelijke) aanvrager van een dienst bij Klusservice Midden Nederland door Klusservice Midden Nederland geleverd of bij een door Klusservice Midden Nederland bemiddelde dienstverlener.

3.
a. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b. De door Klusservice Midden Nederland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klusservice Midden Nederland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
c. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

4.
Klusservice Midden Nederland treedt op als bemiddelaar tussen degene die een dienst bij haar aanvraagt en degene die de dienst verleent. Desondanks blijft de aanvrager zelf opdrachtgever. De voorbereiding van de afspraken over onder meer inhoud en prijs met de dienstverlener gebeurt door Klusservice Midden Nederland. De bemiddelde dienstverlener stelt de contracten en offertes op. De aanvrager van een dienst verstrekt – met recht van wederopzegging – krachtens deze voorwaarden volmacht aan Klusservice Midden Nederland om namens hem deze definitieve afspraken te maken. De facturering en betaling voor de geleverde dienstverlening zal Klusservice Midden Nederland ook ten behoeve van de bemiddelde dienstverlener verzorgen, tenzij anders aangegeven of aangeboden offerteafspraken gemaakt zijn.

5.
Indien de opdrachtgever van een dienst niet binnen de gestelde betalingstermijn de door Klusservice Midden Nederland aan de opdrachtgever gefactureerde kosten betrekking hebbende op door dienstverleners uitgevoerde diensten aan Klusservice Midden Nederland heeft betaald, dan is deze in verzuim en kan geen aanvragen voor diensten meer bij Klusservice Midden Nederland indienen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven, op een door Klusservice Midden Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
b. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
c. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusservice Midden Nederland en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusservice Midden Nederland onmiddellijk opeisbaar zijn.
d. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn conform rapport voorwerk II Indien Klusservice Midden Nederland aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.
Diensten uitgevoerd door Klusservice Midden Nederland zelf:
a. Klusservice Midden Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusservice Midden Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusservice Midden Nederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusservice Midden Nederland zijn verstrekt, heeft Klusservice Midden Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klusservice Midden Nederland is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

7.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.
Wat betreft eventuele aansprakelijkheid geldt het volgende:
a. Klusservice Midden Nederland is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor het niet of ondeugdelijk verrichten van ten behoeve van de aanvrager overeengekomen bemiddelingsactiviteiten door Klusservice Midden Nederland.
b. Klusservice Midden Nederland is jegens de aanvrager niet aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van diensten door dienstverleners.
c. De opdrachtgever kan de dienstverlener aansprakelijk stellen voor mogelijke schade, die de dienstverlener heeft veroorzaakt in verband met het niet of ondeugdelijk uitvoeren van zijn werkzaamheden.

9.
Klusservice Midden Nederland tracht verantwoordelijk te zijn voor een goede dienstverlening aan de opdrachtgever en de kwaliteit te waarborgen.
a. Klusservice Midden Nederland stelt strenge criteria op voor dienstverleners waar wij voor onderhandelen en proberen slechts 1, tenzij het noodzakelijk blijkt, meerdere dienstverleners in elke sector aan zich te binden, zodat een optimale waarborg voor een goede dienstverlening reeds vooraf aanwezig is;
b. Indien een aanvrager van een dienst niet tevreden is over de uitvoering van een dienst door een door Klusservice Midden Nederland bemiddelde dienstverlener, kan deze een klacht indienen bij Klusservice Midden Nederland;
c. Indien Klusservice Midden Nederland van mening is, dat de klacht terecht is, zal zij:
c1. ten behoeve van de aanvrager tussen hem en de dienstverlener bemiddelen om de klacht op te lossen;
c2. aan de opdrachtgever naar redelijkheid een deel of het geheel van de kosten vergoeden die in rekening zijn gebracht, voor zover de dienstverlener niet tot herstel van de klacht overgaat of niet meer in staat is de klacht op te lossen en voor zover Klusservice Midden Nederland ook niet voor herstel kan zorg dragen of de klacht op een andere manier kan oplossen. Klusservice Midden Nederland is niet verplicht tot het vergoeden van verdere schadevergoeding en/of (on)kosten ten gunste van de aanvrager, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Klusservice Midden Nederland.
d. Indien een dienstverlener schade veroorzaakt, kan de opdrachtgever deze melden bij Klusservice Midden Nederland. Zij zal:
d1. de schade melden bij het bedrijf die de dienst heeft uitgevoerd en bewaken dat dit op een juiste wijze wordt afgehandeld, of;
e. Indien Klusservice Midden Nederland over een bepaalde dienstverlener meerdere klachten heeft ontvangen zonder dat een verbetering van de dienstverlening intreedt, zal Klusservice Midden Nederland in het belang van degenen die diensten bij haar aanvragen deze dienstverlener niet meer bemiddelen.

10.
a.
 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de dienstverlener en Klusservice Midden Nederland worden daaronder begrepen.
b. De dienstverlener en Klusservice Midden Nederland hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d.Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Wanneer er één bepaling nietig wordt verklaard onder wat voor omstandigheid dan ook, geldt dit alleen voor deze bepaling en blijven de rest van de opgestelde bepalingen in deze voorwaarden geldig.

12.
a.
Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden behoudt Klusservice Midden Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klusservice Midden Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c. Klusservice Midden Nederland behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.
Klusservice Midden Nederland heeft de bevoegdheid te allen tijde deze algemene voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

14.
Op de Algemene Voorwaarden van Klusservice Midden Nederland is het Nederlands recht van toepassing en gelden alle op de Wet van toepassing zijnde regels.